Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van  de Dinkel 3, 8253 PK te Dronten.

Artikel 1. Algemeen
SHOP INTERIORS b.v., hierna genoemd als A: de partij die deze algemene voorwaarden in één of meer overeenkomsten gebruikt. Wederpartij c.q. opdrachtgever, hierna genoemd als B: de partij die met A. een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen A. en B.Standaard voorwaarden gehanteerd door B. gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door A. zijn aanvaardt.

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door A. van een opdracht van B. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van A., als uit het feit dat A. uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en orders
3.1 Elke offerte van A. is vrijblijvend en bindt A. derhalve niet.
3.2 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prijsopgaven, prospectie, catalogi, tekeningen, ontwerpen, orderbevestigingen, berekeningen, maat- en gewichtsopgaven, kleuropgaven alsmede andere door A. verstrekte gegevens, binden A. niet.
3.3 A. is eerst gebonden aan orders, ook indien aangenomen door handelsagenten, handelsreizigers, tussenpersonen of wederverkopers, nadat A. dit schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd, dan wel met de uitvoering van de order is aangevangen.

Artikel 4. Bescheiden
4.1  Met betrekking tot de bescheiden, welke door A. aan B. ter inzage worden verstrekt, behoudt A. zich het eigendoms- en auteursrecht voor, ook indien voor deze bescheiden kosten zijn berekend.
4.2 B. mag deze bescheiden noch kopiëren, noch in origineel of in fotokopie aan derden ter hand stellen of ter inzage geven.
4.3 De bescheiden dienen, na een daartoe strekkend gedagtekend verzoek van A. binnen een termijn van veertien dagen na dit verzoek aan A. te zijn geretourneerd. Bij gebreke daarvan is B. een bedrag ad Euro 455,00 verschuldigd, tenzij anders overeengekomen, voor iedere dag dat B. de bescheiden niet aan A. heeft geretourneerd.
4.4 Het is onze afnemers niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van onze handelsnaam waaronder leverancier haar artikelen in het verkeer brengt voor reclame en/of andere publicatie doeleinden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.


Artikel 5. Prijs/Betaling
5.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is A. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. A. maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan B. bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is B. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat B. heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging.
5.2 Alle prijzen zijn exclusief vracht- en/of montagekosten, B.T.W. en andere overeenkomstige heffingen.
5.3 Alle prijzen zijn vrijblijvend. Voor A. is de prijs gebaseerd op de Euro. Indien facturering desondanks plaats vindt in een andere valuta dan de Euro en tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een koerswijziging is opgetreden, zal A. gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs in buitenlandse valuta.
5.4 Indien de oorspronkelijke overeengekomen prijs wordt verhoogd met meer dan vijf procent, heeft B. het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf werkdagen nadat A. de wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
5.5 Betaling dient contant, onder rembours of voor rekening klanten netto binnen 15 dagen na factuurdatum plaats te vinden. A. behoudt zich het recht voor deelfacturen uit te schrijven. Betaling kan ofwel a contant, ofwel door middel van bank-, giro-overschrijving geschieden.
5.6 Bij niet-tijdige betaling is de B. van rechtswege in verzuim en is zij zonder enige in gebreke stelling over het verschuldigde bedrag een rente van 1,25% per maand, een gedeelte voor een gehele berekend, van de vervaldag af aan A. verschuldigd, onverminderd de verder aan A. toekomende rechten.
5.7 Indien B. nalatig is bij het nakomen van haar betalingsverplichtingen, is A. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.
5.8 Indien A. bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal B. gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke  incassokosten zullen tot een te vorderen bedrag ad Euro 4.550,00 zo’n vijftien procent van het te vorderen bedrag belopen en daarboven worden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van advocaten, doch in alle gevallen minimaal Euro 115,00 bedragen.
5.9 Indien B. met de betaling jegens A. in gebreke is, heeft A. het recht de verdere uitvoering van alle tussen de partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
5.10 Mocht A. voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of onverminderde kredietwaardigheid van B., dan heeft A. het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door B. zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de overeengekomen prijs, ongeacht of deze a contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan A. op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de overeengekomen prijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidsstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
5.11 B. is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op A. in mindering te brengen op het door B. jegens A. verschuldigde.
5.12 Al hetgeen B. verschuldigd is, is direct opeisbaar indien B. niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
5.13 Indien B. met betaling in gebreke is en A. deswege de geleverde zaken gebruik makend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in lid 6 van dit artikel terug haalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van B.
5.14 B. wordt geacht de facturen als juist en verschuldigd te hebben erkend, indien zij daartegen niet binnen 8 dagen schriftelijke heeft geprotesteerd.


Artikel 6. Uitvoering opdracht en levering

De leveringstijd gaat in na aanvaarding van de opdracht en gevraagde, gedane aanbetaling. Hierbij dient B. ervoor zorg te dragen dat alle gegevens welke A. nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, tijdig in het bezit komen van A. Indien de betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, gaat de leveringstijd in na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
6.2 De door A. opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door A. bestelde materialen. Indien buiten schuld van A. vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van A. is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door B. van enige voor B. uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van B. te vergen medewerking. 
6.3. Bij leveringen betreffende winkelinstallaties en magazijninrichtingen dient B. zorg te dragen voor een geschikte, droge opslagruimte. B. vrijwaart A. van alle schade uit brand, ontvreemding, beschadiging, of schade uit welke hoofde dan ook aan het geleverde ontstaan.
- Voorwaarde bij uitvoering van installatie of montage is, dat employees of onderaannemers van A. volledige, droge, ontruimde ruimten aantreffen, bij hun werkzaamheden niet door derden gehinderd worden en direct vrijblijvend ongestoord hun werk kunnen verrichten. Kosten door A. gemaakt, vanwege een door B. veroorzaakte vertraging van de uitvoering van de installatie of montage, worden aan B. doorberekend. De montagewerkzaamheden worden uitgevoerd exclusief bouwkundige werkzaamheden zoals hak-, breek-, elektriciteits- en loodgieters werkzaamheden -. 
6.4. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige leveringen dient A. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
6.5. Indien het vervoer der zaken te gevolge van A. niet toerekenbare oorzaken niet kan doorgaan, is A. gerechtigd de zaken voor rekening en risico van B. op te slaan, zulks onverminderd het recht betaling van B. te vorderen. 
6.6. B. is gehouden de zaken binnen een nader door A. te bepalen termijn af te nemen. Na het verstrijken van de door A. opgegeven afnametermijn zijn de zaken voor risico van B. en A. is gerechtigd de zaken in dat geval voor risico van B. op te slaan. Eventuele kosten, waaronder de opslagkosten, welke A. door het niet afnemen van de zaken door B. dient te maken, kunnen door A. aan B. worden doorberekend.
6.7 Plaats van levering is het adres van B., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
6.8. Levering geschiedt altijd op risico en rekening van een door B. aan te geven adres. A. is te allen tijde gerechtigd vracht- en portokosten aan B. in rekening te brengen. 
6.9. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van A., geeft overschrijding van de levertijd B. geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door B. geleden schade. 
6.10. Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan A., is A. gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan B. in rekening te brengen. 
6.11. Alleen extra onkosten in verband met de levering die A. op uitdrukkelijk verzoek van B. maakt, zullen B. afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
6.12. In geval van niet toerekenbare tekortkomingen is Shop Interiors naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de wederpartij Shop Interiors daartoe schriftelijk aanmaant, is Shop Interiors gehouden zich binnen acht dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

Artikel 7. Levering op afroep
7.1 Onder de afroeporder wordt verstaan een order, waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door B. Bij een afroeporder dient de levering te geschieden binnen een afroeptermijn. Indien B. niet binnen de gestelde termijnen heeft afgeroepen of de levering weigert, kan A. de goederen aan B. leveren of de goederen voor rekening en risico van B. opslaan. Van deze opslag moet direct, onder inzending van een factuur, aan B. kennis worden gegeven.

Artikel 8. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud 
8.1 Indien A. gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van B. te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van B. uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door B. wordt geweigerd, is A. vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van A. op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.
8.2 A. behoudt zich het eigendomsrecht van de aan B. afgeleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op B. ter zake van de tegenprestatie voor door A. aan B. krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, alsmede ter zake van de tegenprestatie voor door A. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van B. verrichte of te verrichten werkzaamheden en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zijn voldaan.
8.3 Zolang de eigendom der zaken niet op B. is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
8.4 Het is B. toegestaan om onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van haar normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. Buiten dit geval is B. gehouden de onder normale eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van A. te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepaling wordt de vergoeding, ongeacht een anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
8.5 A. is hierbij door B. onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechtelijke tussenkomst, sommatie of in gebreke stelling. B. dient hiertoe haar medewerking te verlenen op straffe van een boete ad Euro 455,00 per dag dat zij hiermee in gebreke blijft. 

Door terugneming van A. wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij A. dit B. heeft medegedeeld.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onder "overmacht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van A. onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: natuurlijke ziekten, gevaren van nucleaire aard, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werklieden uitsluiting, personeelsgebrek, stremming van vervoer, brand, contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, in- en exportverboden en bedrijfs-storingen in het bedrijf van A. of diens leveranciers van eventueel recht op schadevergoeding.


Artikel 10. Opschorting en ontbinding
10.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is A. gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes landen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat A. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
10.2 Indien B. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet (niet binnen drie werkdagen) na daartoe door A. in gebreke te zijn gesteld aan enige verplichting die voor hem uit de met A. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat B. niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens A. te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van B., is A. gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.
10.3 In geval van opschorting of ontbinding in de van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 A. is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover:
- de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van A. en/of zijn leidinggevende en ondergeschikten;
- A. het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van A. en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. A. zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.
11.2 Niet voor vergoeding door A. komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van B., op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 12. Garantie
12.1 A. garandeert het geleverde uitsluitend indien en voor zover enig gebrek het rechtstreeks gevolg is van materiaal- en/of constructiefouten en indien een zodanig gebrek binnen twee maanden na factuurdatum schriftelijk ter kennis van A. is gebracht. Bij garantie aanspraken dient altijd de factuur overlegd te worden. A. is ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos herstellen en/of vervangen van het geleverde. Verzending naar en van A. in geval van herstel en/of vervangen van het geleverde geschiedt slechts dan voor rekening van A. indien de klacht van B. door A. gegrond wordt gevonden. Herstel of vervanging op grond van garantie leidt niet tot overeenkomstige verlenging van de garantietermijn. Mocht B. gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van A. verrichten of laten verrichten, dan wel niet aan enige betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt de garantieverplichting van A. 
12.2. Buiten de garantie vallen;
- kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
- beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies en van niet op de juiste wijze uitgevoerde montagewerkzaamheden.
- beschadigingen, die het gevolg zijn van werkzaamheden, veranderingen welke door of vanwege B. aan het geleverde zijn uitgevoerd. 
12.3. De aanspraak op garantie gaat blijvend teniet, indien;
-  de garantietermijn is verstreken
- de geleverde zaken aan een derde in eigendom zijn overgegaan of in gebruik zijn afgestaan.

Artikel 13. Reclame, annulering
13.1. De controle op het stuks tal wordt van het geleverde berust bij B. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stuks tal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden - op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld - als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco's of beschadigingen moeten om geldig te zijn, door B. op het ontvangstbewijs worden aangetekend ofwel middels aangetekend schrijven binnen in het normale geval acht dagen, nadat men het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij A. worden aangemeld.
13.2 Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken door B. bij A. schriftelijk te zijn aangemeld; bij gebreke daarin wordt B. geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
13.3 Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen en in ieder geval binnen een termijn van drie maanden na de factuurdatum door B. bij A. schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke hierin wordt B. geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
13.4 Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat B. nog enig recht van reclame toekomt.
13.5 Reclame geeft B. niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
13.6 Retourzending is uitsluitend mogelijk na voorafgaand overleg en ter attentie van medewerk(st)er van A. met wie de afspraak is gemaakt. Tevens dient gebruik gemaakt te worden van een door deze medewerk(st)er toegestuurd retourformulier. Retourzendingen van zaken door B. aan A. geschieden voor rekening en risico van B. Retourzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen zullen door A. worden geweigerd. Indien de reclame naar het oordeel van A. is, zal A. naar haar keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijke geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is A. niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
13.7. Annulering van een order door B. wordt slechts geaccepteerd, indien de wederpartij bereid is de rekening te betalen van de reeds gemaakte kosten. Voormelde kosten bedragen tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van Euro 227,50. 

Artikel 14. Toepasselijk recht
14.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Bevoegde rechter
15.1 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Flevoland, onder voorbehoud van het recht van A. om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Artikel 16. Slotbepaling
16.1 Deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Flevoland op 10 juli 1999 onder nummer 99/121. Deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden treden m.i.v. diezelfde datum in werking.